Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van webwinkel Dogbite b.v. , gevestigd te Haaksbergen

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dogbite b.v.: de ondernemer die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op welke manier dan ook een overeenkomst aangaat met Dogbite.
 3. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Dogbite georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Dag: een kalenderdag.

Artikel 2 Identiteit van Dogbite B.V.

Dogbite.nl is een handelsnaam van Dogbite b.v., gevestigd te Haaksbergen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 83235116.  Het vestigings- en bezoekadres is: Ruwerstraat 3, 7481 KV, Haaksbergen. Bezoek alleen op afspraak.

BTW-nr.: NL862784165B01

E-mail: [email protected] / [email protected]

Telefoon: 0547-851584.
Whatsapp: 06-51.56.17.60

Openingstijden: de webshop is 24/7 geopend. Voor advies en informatie rondom producten is Dogbite telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 15:00 uur. Dit geldt ook voor Whatsapp en email.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dogbite en op alle met Dogbite aangegane overeenkomsten tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dogbite is ingestemd.
 • Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat deze Algemene Voorwaarden bij Dogbite zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Dogbite behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor de bestelling van de klant is de versie die te vinden is op de website van Dogbite ten tijde van het plaatsen van zijn bestelling.

Artikel 4 Het aanbod en aanbiedingen

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zoals zolang de voorraad strekt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Dogbite gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Uiteraard is een product afbeelding van een Hondensnack een indicatie en kan altijds iets afwijken.
 • Dogbite heeft haar uiterste best gedaan te zorgen dat alle informatie op haar website juist en volledig is. Het kan echter gebeuren dat bepaalde informatie niet juist of onvolledig staat vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dogbite niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend gedurende de aangegeven looptijd, tenzij anders in de aanbieding is
 • Aanbiedingen van Dogbite gelden niet voor nabestellingen die na afloop van de looptijd van de betreffende aanbieding worden gedaan.
 • Dogbite kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
 • Dogbite kan bovendien nimmer gehouden worden aan misverstanden ontstaan door zet/drukfouten. Dit geldt zowel voor afmetingen, maar zeker ook voor prijzen, aantallen en levertijden.
 • Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dogbite garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie, etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding van de Overeenkomst.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen , o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. bij het aanbod op de website van Dogbite gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen bovendien geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 • Het is mogelijk dat Dogbite op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Dogbite is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 5 Overeenkomst

 • Een Overeenkomst tussen Dogbite en de Klant komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dogbite onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Dogbite passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Dogbite daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Dogbite kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Dogbite op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Dogbite zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, beschikbaar stellen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van Dogbite waar de Klant met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de Klant een Herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is deze bepaling slechts van toepassing op de eerste levering.

 • Dogbite is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een Overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

Artikel 6  Bedenktermijn / herroepingsrecht

6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Klant het recht de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te ontbinden. Deze Bedenktermijn begint te lopen op de dag nadat de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen derde, het product heeft ontvangen of, indien in eenzelfde bestelling meerdere producten door de Klant besteld, de dag waarop het laatste product is ontvangen. Indien de Klant geen consument is, dan geldt het vorenstaande eveneens, maar dan met inachtneming van een termijn van 7 werkdagen.

6.2 Indien de Klant, die consument is, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht als bedoeld in het vorige lid, dan dient hij dit binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk te melden aan Dogbite door middel van het bij deze algemene voorwaarden als bijlage opgenomen modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. Indien de Klant geen consument is, dan geldt het vorenstaande eveneens, maar dan met inachtneming van een termijn van 7 werkdagen.

6.3 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product retourneren binnen 14 dagen na melding van het inroepen van zijn herroepingsrecht, als in de vorige leden bedoeld, aan Dogbite, conform de door Dogbite verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.4 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de Klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Dogbite zicht het recht om waardevermindering te rekenen.

6.5 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Dogbite binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de Klant wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de Klant.

6.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige inroeping van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

 • Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheidsdatum hebben;
 • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • voor producten of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld v.m. hygiëne.

Artikel 7 Prijzen en betalingen

7.1  Alle prijzen die op de website van Dogbite staan vermeld zijn in Euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders vermeld, maar exclusief de verzendkosten.

7.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.

7.3 Bestellingen bij Dogbite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

– Betaling vooraf: via gewone bankoverschrijving, creditcard, Paypal, IDeal, etc. Betalingen dienen inclusief eventuele verzendkosten te zijn voldaan. Betalingen dienen ook altijd voorzien te zijn van het bestel/factuurnummer of de besteldatum.
– Betaling bij ontvangst: de producten kunnen worden opgehaald of thuisbezorgd. In het laatste geval kan Dogbite hiervoor bezorgkosten in rekening brengen. Betaling vooraf of direct aan de deur, afhankelijk van de op dat moment geldende afspraken. Contant of per PIN.

7.4  Na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling zal deze in behandeling worden genomen en zo

spoedig mogelijk worden geleverd.

 

 

 

 

Artikel 8 Levering

8.1  Dogbite zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Alle producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan in de regel binnen 30 dagen na de dag van uw bestelling bericht en houdt Dogbite uw bestelling aan. Indien een bestelling niet meer leverbaar blijkt, dan zal Dogbite de Klant daarover berichten en zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

8.3  Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Dogbite kenbaar heeft gemaakt.

8.4  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Dogbite geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Klant uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst hiervan bericht. In dat geval heeft de Klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

8.5  Alle op de website van Dogbite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

8.6  Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en termijnen gelden.

8.7  Aan de leveringsplicht van Dogbite zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dogbite geleverde zaken een keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 9  Garantie en conformiteit

9.1  Dogbite staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2  Een door Dogbite, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Dogbite jegens Dogbite kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst.

9.3  Dogbite geeft garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid.

9.4  De Klant is verplicht bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met aanvaardbare geringe maat- en kleurverschillen van de op de website afgebeelde producten. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dogbite) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Dogbite. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.5  Indien klachten van de Klant door Dogbite gegrond worden bevonden, dan zal Dogbite naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos herstellen of vervangen, dan wel de factuurwaarde daarvan restitueren.

 

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 Indien de Klant een bestelling plaatst bij Dogbite, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dogbite. Dogbite houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van klanten overeenkomstig haar privacy beleid niet verstrekken aan derden.

10.2 Dogbite respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

10.3 Dogbite maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Overmacht

11.1Dogbite is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers van Dogbite, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dogbite alsmede van hulppersonen, ziekte van medewerkers, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Dogbite behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dogbite gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Dogbite bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Indien Dogbite aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 • De Klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste toediening van de bij Dogbite bestelde producten aan zijn of haar hond, waarbij hij/zij geacht wordt zijn/haar gezond verstand te gebruiken. Bij twijfel of een product wel geschikt is voor toediening aan zijn of haar hond kan de Klant altijd vooraf telefonisch of per mail bij Dogbite informatie inwinnen. Toepassing c.q. toediening van de bestelde producten dient altijd onder toezicht van een volwassene plaats te vinden. Dogbite is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die (mede) het gevolg is van een verkeerde toepassing c.q. een onjuiste toediening van de bij Dogbite bestelde producten.
 • De totale aansprakelijkheid van Dogbite wegens een aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 • Dogbite is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade, gemiste besparingen, en schade door verlies en/of brand.
 • Indien Dogbite aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid van Dogbite in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Dogbite afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit lid. Kopieën van de huidige polis(sen) met voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor in Hengevelde. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van Dogbite wordt beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het betreffende bestelde product.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Dogbite gelden niet indien de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of grove schuld van Dogbite.
 • Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Dogbite zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 • De Klant vrijwaart Dogbite voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 De eigendom van alle door Dogbite aan de Klant verkochte en geleverde producten blijft bij Dogbite zolang de Klant de vorderingen van Dogbite uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet dan wel niet volledig heeft voldaan, zolang de Klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet of niet volledig heeft voldaan en zolang de Klant de vorderingen van Dogbite wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet of niet volledig heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

 

 

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom

14.1De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Dogbite, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.

14.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dogbite, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 15 Klachtenregeling, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Dogbite beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dogbite, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Dogbite ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dogbite binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Dogbite. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkel Keur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting Webwinkel Keur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van Dogbite niet op, tenzij Dogbite schriftelijk anders aangeeft.

15.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Dogbite, zal Dogbite naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15.8 Deze algemene voorwaarden en de offertes en Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

15.9Geschillen, ook die als zodanig door één van de partijen worden beschouwd, voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen Dogbite en de Klant, en welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

15.10Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dogbite vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Voor het overige blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand.

15.11Deze algemene voorwaarden kunnen worden vertaald in andere talen ten behoeve van Klanten in het buitenland. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is en blijft echter steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Haaksbergen, augustus 2021

Bijlage bij de algemene voorwaarden van Dogbite b.v.: modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ naam ondernemer]

 [adres ondernemer]

 [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.